Rozpoczęcie rekrutacji na warsztaty tematyczne z zakresu komunikacji i reklamy w mediach społecznościowych.

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka ogłasza rekrutację na bezpłatne warsztaty tematyczne realizowane w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii

Społecznej – Subregion Podhalański ”
Temat: Komunikacja i reklama w mediach społecznościowych

Program obejmuje między innymi:

  • Planowanie komunikacji
  • Język w komunikacji – podstawowe zasady
  • Funkcjonalności komunikatorów z odbiorcami

Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym przedstawicieli Podmiotów Ekonomii
Społecznej (w tym m. in. organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych) zarejestrowanych na terenie
powiatów: nowotarskiego, suskiego, tatrzańskiego, przedsiębiorców, osoby fizyczne, przedstawicieli JST.
Celem warsztatów jest umożliwienie uczestnikom budowania partnerstw międzysektorowych, odkrywanie
potencjału lokalnego i jego promocja w sieci; poszerzanie i promowanie oferty PES w oparciu o marketing
internetowy we współpracy z lokalnym biznesem i JST.

Każdy odrębny panel szkoleniowy trwa 8 godzin zegarowych. Do wyboru są 4 terminy:

  • 11.03.2019 r.
  • 12.03.2019 r.
  • 18.03.2019 r.
  • 19.03.2019 r.

Zgłoszenia (prosimy o wskazanie jednego z czterech podanych wyżej terminów, który Państwu odpowiada) będą
przyjmowane od: 26.02.2019 r. do 06.03.2019 r. w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Inkubatora: ul. Orkana 20f/1, 34-
700 Rabka-Zdrój oraz drogą mailową: mmalina-pachacz@frrr.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr
tel. 18 26 77 739 wew.32. Liczba miejsc ograniczona!

Projekt pt. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” jest realizowany w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX
„Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”.

Rekrutacja na warsztaty tematyczne – komunikacja i reklama w mediach społecznościowych

Załączniki:

SP_Oświadczenie dotyczące powiązań z innymi przedsiębiorstwami

SP_Formularz rekrutacyjne os. fizyczne

SP_Deklaracja udziału w projekcie – os. fiz.

SP_Pomoc de minimis – Oświadczenia i formularz informacji

SP_Deklaracja udziału w projekcie – os. prawna.

SP_Formularze uproszczony- os. prawne