Pomagamy Ukrainie

Szanowni mieszkańcy,

solidaryzując się z narodem ukraińskim, rabczańskie społeczeństwo udziela już pomocy osobom przybywającym do naszego miasta. Nie znamy jeszcze rozmiaru problemów, w rozwiązywaniu których – w imię solidarności –  będziemy musieli uczestniczyć. Stąd tak ważne jest dziś, by wspólnie działać i koordynować pomoc, by była ona efektywna i celowa. Dlatego też Fundacja Rozwoju Regionu Rabka wraz z Urzędem Miejskim w Rabce-Zdroju uczestniczy w koordynacji działań pomocowych. Jednym z elementów tej współpracy jest otworzenie przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka rachunków bankowych umożliwiających dokonywanie dobrowolnych wpłat zarówno w PLN jak i w EURO. Zgromadzone środki będą wykorzystane do finansowania niezbędnych zakupów i opłat związanych z pobytem obywateli Ukrainy na terenie naszego miasta. Środkami tymi będzie dysponował specjalnie powołany w najbliższych dniach komitet, w skład którego wejdą przedstawiciele Urzędu Miejskiego, instytucji działających na terenie Rabki-Zdroju i organizujących pomoc dla uchodźców oraz osoba reprezentująca społeczność ukraińską.

Odbiorca: Fundacja Rozwoju Regionu Rabka (FRRR)

Nr rachunku dla wpłat w PLN 39 1020 3466 0000 9502 0173 0852 z dopiskiem POMOC UKRAINIE

Nr rachunku dla wpłat w EURO PL 86 1020 3466 0000 9702 0173 0878 /kod SWIFT: BPKOPLPW/ z dopiskiem POMOC UKRAINIE w EURO

Nr rachunku dla wpłat w USD PL 62 1020 3466 0000 9802 0175 2989/kod SWIFT: BPKOPLPW/ z dopiskiem POMOC UKRAINIE w USD


Dear inhabitants,

in solidarity with the Ukrainian people, the people of Rabka-Zdrój are already providing assistance to people coming to our town. We do not yet know the extent of the problems in the solution of which – in the name of solidarity – we will have to participate. That is why it is so important today to act together and coordinate our help so that it is effective and purposeful. That is why the Rabka-Zdrój Town Hall, together with the Rabka Region Development Foundation (FRRR), has undertaken to coordinate aid activities. One of the elements of this cooperation is the opening of bank accounts by the Foundation for the Development of the Rabka Region to allow voluntary payments in both PLN and EURO. The collected funds will be used to finance necessary purchases and fees associated with the stay of Ukrainian citizens in our city. These funds will be administered by a specially appointed committee consisting of representatives of the Town Hall, institutions operating in Rabka-Zdrój and organizing aid for refugees, and a person representing the Ukrainian community.

Recipient: Rabka Region Development Foundation (FRRR)

Account no. for contributions in PLN 39 1020 3466 0000 9502 0173 0852 with the note POMOC UKRAINIE

Account no. for payments in EURO PL 86 1020 3466 0000 9702 0173 0878 /kod SWIFT: BPKOPLPW/ with the wording HELP UKRAINE in EURO

Account no. for payments in USD PL 62 1020 3466 0000 9802 0175 2989/kod SWIFT: BPKOPLPW/ with the wording HELP UKRAINE in USD

Status: Trwa Pomagamy Ukrainie

Informacje podstawowe

360 odsłon

Poleć to dalej!

load

Jesteś sobą, a My dla
Ciebie – poznaj nas :)