MOWES - Subregion Podhalański 2.0

Projekt RPO 9.3 pn. ”Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański 2.0”

1 sierpnia 2019 roku rozpoczęliśmy realizację drugiej edycji projektu pn. Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka wraz z partnerami: Liderem Projektu – Towarzystwem Oświatowym Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus, Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych i Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego kontynuuje realizację projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków RPO WM 2014-2020 w ramach Priorytetu IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej” typ projektów A: (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej).

Cel projektu:

Celem jest zwiększenie poziomu zatrudnienia o 42 nowe miejsca pracy w sektorze ES i wzmocnienie potencjału 55 PES subregionu podhalańskiego poprzez kompleksowe wsparcie dla tego sektora w okresie 01.08.2019-30.04.2023.

Formy wsparcia w ramach projektu:

 • inkubator, w którym PES mogą prowadzić swoją działalność
 • animacja środowisk lokalnych
 • Doradztwo Kluczowe
 • wsparcie „Liderów Aktywności Społecznej”
 • granty na rozwój Ekonomii Społecznej do 10 tys. złotych
 • szkolenia z zasad zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej
 • szkolenia z zasad zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych wraz z doradztwem z zakresu pisania biznesplanu
 • dotacje na utworzenie miejsc pracy w nowo tworzonych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, w tym spółdzielniach socjalnych, w wysokości 21 020 tys. złotych
 • wsparcie pomostowe do wysokości 26 700 zł na zatrudnioną osobę
 • szkolenia zawodowe dla pracowników przedsiębiorstw społecznych
 • wizyty studyjne
 • wizyty stażowe
 • seminaria
 • doradztwo specjalistyczne prawne i biznesowe
 • wsparcie reintegracyjne dedykowane pracownikom przedsiębiorstw społecznych
 • usługi księgowe i marketingowe
 • coaching biznesowy dla przedsiębiorstw społecznych
 • szkolenia wyjazdowe z zakresu zagadnień związanych z prowadzeniem podmiotów ekonomii społecznej

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 •     osoby fizyczne, zainteresowane założeniem, prowadzeniem i/lub pracą w PES
 •     JST i ich przedstawicielstwa
 •     instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej
 •     przedsiębiorców
 •     podmioty ekonomii społecznej

Inkubator

INKUBATOR wyposażony w sprzęt multimedialny jest dostępny dla PES codziennie w godzinach 8-16;

Inkubator ES mieści się przy ulicy Orkana 20 f/1 w Rabce-Zdroju.

Finansowanie

finansowanie

 

Projekt zapewnia koordynację i jednolity sposób realizacji dwóch zasad horyzontalnych: zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
W projekcie zachowujemy standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 dotyczące takich obszarów jak: cyfryzacja, transport, architektura, edukacja, szkolenia, informacja i promocja.
Celem standardów jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami na równi z osobami pełnosprawnymi dostępu do Funduszy Europejskich.
W ramach działań z zakresu dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami:
⇒ stworzono stronę projektową www dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami
⇒ biuro projektu jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami
⇒ wszystkie informacje o projekcie oraz w trakcie realizacji projektu przekazywane są łatwym językiem
⇒ przygotowano alternatywne formy materiałów projektowych np. dokumenty w wersjach elektronicznych, z możliwością powiększonego druku.

Status: Zakończony MOWES - Subregion Podhalański 2.0

Szybki kontakt

Informacje podstawowe

980 odsłon

Poleć to dalej!

load

Jesteś sobą, a My dla
Ciebie – poznaj nas :)