Małopolska Pożyczka

Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Budżetu Państwa oraz środków Pośrednika Finansowego i udostępniane jest małopolskim przedsiębiorcom w postaci instrumentów zwrotnych takich jak pożyczki.

O projekcie

Pożyczki są udzielane przez Konsorcjum w następującym składzie:

 • Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej (SSCPiR),
 • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka (FRRR),
 • Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. (CBMZ)

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy (MFF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Konsorcjum w składzie: Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju”, Fundacja Rozwoju Regionu Rabka i Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej sp. z o.o. pełni rolę Pośrednika Finansowego (PF).
Wartość umowy pomiędzy MFF a PF (tzw. limit pożyczki globalnej) to 10 mln. zł
Wkład Pośrednika Finansowego: 1 111 111,11 PLN

Wkład Unii Europejskiej: 9 333 334,00 PLN

Wkład budżetu państwa: 666 666,00 PLN

Nazwa funduszu pożyczkowego: „Wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa dla MŚP działających na rynku do 24 miesięcy”

POŻYCZKOBIORCA:

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność nie dłużej niż 24 miesiące licząc od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej do dnia złożenia wniosku pożyczkowego, wyłączając okresy zawieszenia działalności lub przerwy w prowadzeniu działalności i realizujące przedsięwzięcia rozwojowe na terenie województwa małopolskiego. 


KWOTA POŻYCZKI – od 10 tys. zł do 1mln zł (pożyczka płynnościowa – do 500 tys. zł)
Finansowanie do 100% całkowitych nakładów brutto związanych z realizowanym przedsięwzięciem.


OKRES FINANSOWANIA

Do 84 miesięcy (w przypadku przedsięwzięć płynnościowych do 72 miesięcy), w tym możliwość udzielania karencji na spłatę kapitału do 6 miesięcy.


CEL FINANSOWANIA

 1. Wsparcie inwestycyjne i wspomaganie rozwoju kolejnych etapów dojrzałości gospodarczej przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju, w tym w szczególności:
 • inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
 • rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny),
 • inwestycje dotyczące stosowania w działalności gospodarczej technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK),
 • przedsięwzięcia z zakresu dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (BAT – best available technology) – nowoczesne rozwiązania umożliwiające redukcję kosztów działalności rynkowej w przedsiębiorstwach, wynikającą z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystania surowców (jako element kompleksowego projektu)
 • dodatkowomożliwość finansowania kapitału obrotowego wyłącznie pod warunkiem, iż będzie powiązane z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa oraz zgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej w tym zakresie.
 1. Przedsięwzięcia płynnościowe mające na celu finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnienie jej płynności finansowej, w tym np.
 • wynagrodzenia pracowników oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy
 • zobowiązania publiczno-prawne
 • spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, itp.
 • zatowarowanie, półprodukty
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i niepłacone na dzień 1 lutego 2020 r.

KOSZTY FINANSOWANIA:

na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka;

na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późniejszymi zmianami);

0,15 % w skali roku (z pomocą de minimis) dla przedsiębiorstw realizujących projekty w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji lub na terenach o niskiej aktywności gospodarczej (wykaz dostępny u PF);
0% w skali roku (pożyczka płynnościowa)

• Oprocentowanie jest stałe w całym okresie kredytowania;

• Prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.

OGRANICZENIA W FINANASOWANIU:

 • Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków pożyczki;
 • Środki pożyczki nie mogą nakładać się finansowaniem z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej,
 • Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać maksymalnie dwie jednostkowe Pożyczki.
 • W przypadku skorzystania z oprocentowania z pomocą de minimis nie jest możliwe  finansowanie branż lub celów, które są wykluczone z takiego finansowania.

ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI:

 • Weksel własny in blanco
 • Poręczenie cywilne i wekslowe osoby trzeciej
 • Przewłaszczenie rzeczy na zabezpieczenie
 • Zastaw rejestrowy
 • Hipoteka na nieruchomości
 • Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
 • Oświadczenie o poddaniu się egzekucji z par. 777 kpc.
 • Inne niż wymienione w punktach powyżej, zaproponowane przez Wnioskodawcę a zaakceptowane przez Fundusz

INNE WARUNKI:

 • Na wypłatę całości pożyczki Pożyczkobiorca ma 90 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania Umowy Inwestycyjnej, w przypadku pożyczki płynnościowej jest to 30 dni
 • Pożyczkobiorca ma obowiązek rozliczyć się z wydatkowania w terminie 180 dni kalendarzowych od daty wypłaty całkowitej kwoty pożyczki na jego rzecz
 • W uzasadnionych przypadkach i na wniosek Pożyczkobiorcy okres rozliczenia pożyczki może zostać wydłużony o kolejne 180 dni kalendarzowych, ze względu na charakter inwestycji. Decyzję podejmuje Organ Wykonawczy i jest ona równoznaczna ze zmianą Umowy Inwestycyjnej.
 • Rozliczenie pożyczki może nastąpić w kwotach brutto bez względu na status Pożyczkobiorcy w zakresie podatku od towarów i usług (VAT).

Pliki do pobrania

Archiwum

Finansowanie

Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Budżetu Państwa oraz środków Pośrednika Finansowego i udostępniane jest małopolskim przedsiębiorcom w postaci instrumentów zwrotnych takich jak pożyczki.

O projekcie

  Pożyczki są udzielane przez konsorcjum:

Oferta dla mikro, małych  i średnich  przedsiębiorców  prowadzących działalność od co najmniej 24 miesięcy  i realizujących przedsięwzięcia rozwojowe na terenie woj. małopolskiego

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy (MFF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Regionu Rabka i Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej sp. z o.o. pełni rolę Pośrednika Finansowego (PF).
Wartość umowy pomiędzy MFF a PF (tzw. limit pożyczki globalnej) to 10 mln. zł

Wkład Unii Europejskiej: 9 303 888,00 PLN

Wkład budżetu państwa: 696 112,00 PLN

Nazwa funduszu pożyczkowego: Wsparcie dla Przedsiębiorczych z EFRR
Tytuł projektu: Zintegrowany projekt wsparcia instrumentów finansowych w Małopolsce

Wsparcie przeznaczone jest na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach: 3 Osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska” – wartość: 285,68 mln zł,
Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 i udostępniane jest małopolskim przedsiębiorcom w postaci instrumentów zwrotnych takich jak pożyczki.

W ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska” (poddziałanie 3.4.2 Instrumenty finansowe dla MSP – powyżej 24 miesięcy) finansowane będą inwestycje w zakresie rozwoju i rozbudowy przedsiębiorstw oraz zwiększania skali ich działalności, przedsięwzięcia prowadzące do wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług oraz prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu. Finansowanie dedykowane jest przedsiębiorstwom działającym na rynku dłużej niż 24 miesiące.

O pożyczce:

Oferta dla mikro, małych  i średnich  przedsiębiorców  prowadzących działalność
od co najmniej 24 miesięcy i realizujących przedsięwzięcia rozwojowe na terenie woj. małopolskiego


KWOTA POŻYCZKI – od 10 tys. zł do 1mln zł
WKŁAD WŁASNY – brak wymogu wniesienia wkładu własnego


PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

pożyczki mogą być przeznaczone ne przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu: rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług,  zwiększające skalę działalności  oraz prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu, w tym w szczególności:

 • inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
 • rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny),
 • inwestycje dotyczące stosowania w działalności gospodarczej technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),
 • wdrażanie nowoczesnych rozwiązań umożliwiających redukcję kosztów działalności rynkowej w przedsiębiorstwach, wynikającą z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystanie surowców,
 • finansowanie kapitału obrotowego wyłącznie pod warunkiem, że będzie powiązane z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa oraz zgodne z wytycznymi KE w tym zakresie

Warunki:

 • na okres 84 miesięcy z możliwością skorzystania z karencji na spłatę kapitału 6 miesięcy
 • oprocentowanie 2,87 – 4,07 w skali roku (oprocentowanie stałe w całym okresie pożyczkowym) – oprocentowanie ustalane na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy wykorzystaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej z zastosowaniem analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego zobowiązania
 • preferencyjne oprocentowanie 1,87 dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenach o niskiej aktywności gospodarczej oraz w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji
 • wkład własny nie jest wymagany
 • brak prowizji za udzielenie pożyczki
 • zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zabezpieczenie może mieć m.in. formę: poręczenia osoby trzeciej, wg prawa cywilnego, przewłaszczenia rzeczy na zabezpieczenie, zastawu zwykłego bądź rejestrowego, hipoteki na nieruchomości, oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, gwarancji bankowej. Wartość proponowanego zabezpieczenia powinna być dostosowana do wnioskowanej kwoty pożyczki.

Pliki do pobrania

Regulamin udzielania pożyczek (pdf)
załącznik nr 5 do regulaminu (pdf)
Wykaz obszarów o niskim poziomie aktywności gospodarczej w województwie małopolskim
INTELIGENTNE SPECJALIZACJE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO   (pdf)
uszczegółowienie obszarów wskazanych w regionalnej strategii innowacji województwa małopolskiego 2014-2020

W formacie pdf – do wypełnienia ręcznie po wydruku
Wniosek pożyczkowy

Zał. nr 1 do Wniosku pożyczkowego
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych pożyczkobiorcy

Zał. nr 2 do Wniosku pożyczkowego
Oświadczenie o nie ubieganiu się o pomoc

Zał. nr 3 do Wniosku pożyczkowego
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zał. nr 4 do Wniosku pożyczkowego
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minis

Załącznik 14 do Umowy Operacyjnej

Oświadczenie poręczyciela

W formacie do wypełnienia w edytorach
Wniosek pożyczkowy  (doc)

 –  Zał. 1 do wniosku Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych (doc)
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych pożyczkobiorcy

Zał. nr 2 do Wniosku pożyczkowego  (doc)
Oświadczenie o nie ubieganiu się o pomoc

 – Zał. nr 3 do Wniosku pożyczkowego (xls)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zał. nr 4 do Wniosku pożyczkowego  (doc)
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minis

Oświadczenie poręczyciela

Umowa pożyczki

Finansowanie

Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Budżetu Państwa oraz środków Pośrednika Finansowego i udostępniane jest małopolskim przedsiębiorcom w postaci instrumentów zwrotnych takich jak pożyczki.

O projekcie

Konsorcjum w składzie:

 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
 • Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
 • Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej,
 • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka,
 • Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.,
 • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.,

oferuje korzystny program pożyczkowy z przeznaczeniem na przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu rozwój/rozbudowę przedsiębiorstw, przedsięwzięcia prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, zwiększające skalę działalności oraz prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu.

Wsparcie w ramach projektu: Zintegrowany projekt wsparcia instrumentów finansowych w Małopolsce przeznaczone jest na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach: 3 Osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska” – wartość: 285,68 mln zł,

Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 i udostępniane jest małopolskim przedsiębiorcom w postaci instrumentów zwrotnych takich jak pożyczki.

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy (MFF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Konsorcjum pełni rolę Pośrednika Finansowego (PF).

Wartość umowy pomiędzy MFF a PF (tzw. limit pożyczki globalnej) to 30 mln. zł

Wkład Pośrednika Finansowego: 3 333 333,33 PLN

Wkład Unii Europejskiej: 27,9 mln PLN

O pożyczce:

Dla kogo? firmy z regionu Małopolski, prowadzące działalność powyżej 24 miesięcy

Ile? Maksymalnie kwota 1 mln złotych

Warunki:

 • na okres 84 miesięcy z możliwością skorzystania z karencji na spłatę kapitału 6 miesięcy
 • oprocentowanie 2,87 – 4,07 w skali roku (oprocentowanie stałe w całym okresie pożyczkowym) – oprocentowanie ustalane na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy wykorzystaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej z zastosowaniem analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego zobowiązania
 • preferencyjne oprocentowanie 1,87 dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenach o niskiej aktywności gospodarczej oraz w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji
 • wkład własny nie jest wymagany
 • brak prowizji za udzielenie pożyczki
 • zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zabezpieczenie może mieć m.in. formę: poręczenia osoby trzeciej, wg prawa cywilnego, przewłaszczenia rzeczy na zabezpieczenie, zastawu zwykłego bądź rejestrowego, hipoteki na nieruchomości, oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, gwarancji bankowej. Wartość proponowanego zabezpieczenia powinna być dostosowana do wnioskowanej kwoty pożyczki.

Pliki do pobrania

Regulamin: pobierz

Wyciąg z istotnych postanowień Umowy Operacyjnej: pobierz

Deklaracja bezstronności: pobierz

Wykaz obszarów o niskim poziomie aktywności gospodarczej w województwie małopolskim: pobierz


Wzór wniosku o pożyczkę: pobierz

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych: pobierz

Oświadczenie o nieubieganiu się o pomoc na te same koszty na jakie złożono wniosek o pożyczkę: pobierz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: pobierz

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis: pobierz

Biznes plan wraz z właściwym arkuszem finansowym: pobierz

 • arkusz finansowy 12 miesięcy (stosowany zamiennie): pobierz

Kwestionariusz osobowy Wnioskodawcy: pobierz


Wzór umowy: pobierz

Karta produktu: pobierz

Finansowanie

Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Budżetu Państwa oraz środków Pośrednika Finansowego i udostępniane jest małopolskim przedsiębiorcom w postaci instrumentów zwrotnych takich jak pożyczki.

Kontakt

Informacje dotyczące pożyczek można uzyskać w naszych biurach:

 • Biuro FRRR: 34-700 Rabka-Zdrój, ul.Orkana 20f/1, tel. 18/26 777 39,  
  e-mail
  itraczyk@frrr.pl
 • Biuro Terenowe FRRR: 30-363 Kraków, ul. Rydlówka 5 pok. 105, tel. 575 152 750,  
  e-mail
  : djedrzejczyk@frrr.pl

 

 • Biuro Terenowe FRRR:  33-100 Tarnów, ul. Paderewskiego 6, tel. 14/621 03 43,  
  e-mail
  jprzybylo@frrr.pl
 • Przedstawiciel terenowy: Sądecka Izba Gospodarcza 33-300 Nowy Sącz, ul. Zielona 27,
  tel. (18) 547 21 02, (18) 547 21 03,
  e-mail:  aruchala@sig.org.pl