Program Grantowy – II edycja (2021) – MOWES subregion podhalański

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych zaprasza do składania wniosków do II edycji 2021 Programu Grantowego w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie środków są istniejące podmioty ekonomii społecznej, mające siedzibę/filię/oddział na terenie powiatów: suski, nowotarski, tatrzański.

Podmiot zainteresowany ubieganiem się o przyznanie środków w ramach Programu Grantowego przed przystąpieniem do konkursu jest zobowiązany do spotkania z doradcą kluczowym Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dostępnym w biurze Fundacji Rozwoju Regionu Rabka ul. Orkana 20f/1 . Spotkanie jest konieczne w celu opracowania Indywidualnego Planu Rozwoju Organizacji, które warunkuje możliwość złożenia wniosku w Programu Grantowego.

Wnioski można składać od 1 – 31 marca 2021 (do godziny 16:00) poprzez platformę –> Omikron

Dla organizacji zainteresowanych uczestnictwem w Programie Grantowym zostaną zorganizowane warsztaty z przygotowywania wniosków grantowych. Szczegółowe informacje organizacyjne w tym zakresie, wraz z zapowiedzią rozpoczęcia zapisów, umieszczone zostaną w najbliższych dniach na stronie internetowej www.mila.org.pl

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu Grantowego oraz jego załącznikami dostępnymi –> tutaj.

⇒ Cel konkursu – ekonomizacja PES:

  • rozpoczęcie działalności statutowej odpłatnej lub zwiększenie skali/zmiana sposobu prowadzonej działalności statutowej odpłatnej,

  • rozpoczęcie działalności gospodarczej lub zwiększenie skali/zmiana sposobu prowadzonej działalności gospodarczej.

⇒ Kto może się ubiegać o przyznanie grantu:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie środków są istniejące podmioty ekonomii społecznej mające siedzibę/filię/oddział na terenie powiatów: suskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego.

⇒ Czas trwania inicjatywy:

Okres realizacji Inicjatywy powinien wynosić od 1 do 10 miesięcy, a planowany we wniosku termin jej zakończenia nie powinien przekroczyć 31 grudnia 2021 r.

⇒ Kto nie może ubiegać się o przyznanie grantu:

  1. Z ubiegania się o przyznanie środków wyłącza się osoby i podmioty, które są powiązane kapitałowo bądź osobowo z Grantodawcą / członkami Komisji Oceny Wniosków / partnerami realizującymi Projekt lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury Konkursu
  2. Podmioty ekonomii społecznej, które nie mają prawnej możliwości prowadzenia działalności statutowej odpłatnej i/lub gospodarczej (odpowiednie zapisy w statucie i KRS – jeśli dotyczy)1 lub nie mogą zadeklarować chęci jej prowadzenia w przyszłości w formie podpisanej deklaracji.

  3. Podmioty, które nie mają możliwości ubiegania się o pomoc de minimis (nie spełniają warunków przyznania takiej pomocy lub nie mają możliwości ubiegania się o ten rodzaj pomocy z uwagi na wyczerpany limit tej pomocy tj. 200 tys. euro w okresie trzech lat podatkowych).

  4. Grantobiorca Programu Grantowego może się ponownie ubiegać o wsparcie finansowe pod warunkiem rozliczenia wcześniejszego grantu. Rozliczenie grantu oznacza akceptację sprawozdania końcowego z realizacji inicjatywy przez Operatora Programu Grantowego.

UWAGA: W ramach konkursu grantowego niekwalifikowalny jest podatek VAT (koszty kwalifikowane w grantach to wydatki netto, a podatek VAT nie może być uwzględniany również jako wkład własny).

Gorąco zachęcamy do udziału 🙂