Pożyczki płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej

Podmioty ekonomii społecznej mogą już składać wnioski o udzielenie pożyczki płynnościowej w wysokości do 100 tys. zł. Nowe narzędzie dedykowane m. in. spółdzielniom socjalnym i organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego, pozwoli na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników, zakup potrzebnego wyposażenia czy opłacenie czynszu.

Pożyczkę uzyskać mogą podmioty ekonomii społecznej:

 • istniejące co najmniej 12 miesięcy i posiadające co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy,
 • wyłącznie mikro, małe i średnie,
 • prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową,
 • posiadające zdolność do spłaty zaciągniętej pożyczki wraz z odsetkami.

Na co będzie można przeznaczyć pożyczkę?

Podmioty, którym zostaną przyznane środki z pożyczki, będą mogły przeznaczyć je głównie na finansowanie bieżącej działalności. Mogą one w ramach tego wsparcia regulować bieżące zobowiązania, w tym publiczno-prawne, wypłacać wynagrodzenia pracownikom oraz kupować wyposażenie. Ponadto środki finansowe mogą służyć do pokrycia kosztów użytkowania infrastruktury oraz kosztów administracyjnych, takich jak np. opłacanie czynszu.

Na jakich warunkach udzielana będzie pożyczka?

Nowe narzędzie wspierające podmioty ekonomii społecznej uwzględnia specyfikę organizacji, do których jest kierowana. Celem instrumentu jest poprawa płynności finansowej podmiotów, dlatego warunki korzystania z tego wsparcia są bardzo preferencyjne:

 • maksymalna wysokość pożyczki: 25% wartości rocznego obrotu i nie więcej niż 100 tys. zł,
 • niskie oprocentowanie – 0,1 proc. w skali roku,
 • maksymalny okres spłaty: 48 miesięcy,
 • karencja w spłacie: 6-12 miesięcy,
 • łatwe zabezpieczenie – np. weksel in blanco,
 • brak prowizji i opłat,
 • możliwość spłaty pożyczki w ratach kwartalnych zamiast miesięcznych (w uzasadnionych przypadkach).

Gdzie można wnioskować o pożyczkę?

Obecnie pożyczek płynnościowych dla podmiotów ekonomii społecznej udziela Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Bank Gospodarstwa Krajowego wyłoni wkrótce kolejne instytucje pośredniczące w udzielaniu pożyczek podmiotom ekonomii społecznej. Ich listę będzie można znaleźć na stronie Banku.

Więcej informacji ⇒