Pożyczka Płynnościowa POIR

Złożone wnioski o Pożyczkę Płynnościową POIR:

Lista podstawowa

Lista rezerwowa

Wnioski pozostałe

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 października 2020 r. o godzinie 9:15 lista wniosków złożonych w Fundacji Rozwoju Regionu Rabka przekroczyła limit określony w Regulaminie Udzielania Pożyczek tj. 250% alokacji przypadającej na FRRR.

Wnioski można składać do 12.10.2020 do godz. 16.00. Wnioski zostaną zarejestrowane, ale znajdować się będą poza Lista Podstawową i Listą Rezerwową.

 


Pożyczka Płynnościowa POIR

Nabór wniosków pożyczkowych rozpocznie się 08.10.2020 r. od godziny 8:00.

Nabór będzie trwał co najmniej 3 pełne dni robocze do dnia 12.10.2020 do godz. 16.00

 

Pożyczka Płynnościowa POIR  udzielana jest przez Pośrednika Finansowego (PF)  – Konsorcjum 4 podmiotów:

Fundację Rozwoju Regionu Rabka – Lidera Konsorcjum

Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej – Partnera Konsorcjum

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. – Partnera Konsorcjum

Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej SA – Partnera Konsorcjum

Pośrednik Finansowy  w dniu 1 października 2020 roku podpisał Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w wysokości 70 mln zł na udzielanie Pożyczek Płynnościowych w ramach środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Pożyczki udzielane są ze środków udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy, z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę i prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego  w celu zapewnienia im finansowania płynnościowego w związku z doświadczanymi przez nie negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.
Udzielenie pożyczki ma na celu umożliwienie przedsiębiorcom utrzymanie bieżącej płynności i finansowanie ich bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Pożyczka Płynnościowa POIR

 •  Wartość finansowania na rzecz jednego przedsiębiorcy nie może przekraczać:
  • dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
  • 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r,; albo
  • jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy.
 • Maksymalna łączna wartość jednostkowych pożyczek udzielonych jednemu przedsiębiorcy ze środków Projektu nie może przekroczyć 15 mln zł
 • okres spłaty:  do 72 miesięcy.
 • karencja: do 6 miesięcy, przy czym karencja wydłuża okres spłaty Jednostkowej Pożyczki, jednak nie dłużej jak do 72 miesięcy.
 • Raz do roku na 2 miesiące, w pierwszym i drugim roku okresu spłaty Jednostkowej Pożyczki, Pośrednik Finansowy może udzielić Ostatecznemu Odbiorcy wakacji kredytowych w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych, przy czym okres wakacji wydłuża okres spłaty Jednostkowej Pożyczki, jednak nie dłużej jak do 72 miesięcy.
 • Oprocentowanie: Jednostkowe Pożyczki udzielane Ostatecznym Odbiorcom objęte są dotacją na pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału.
 • Brak innych opłat i prowizji.
 • Grupa docelowa: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę i prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego znajdujące się w trudniej sytuacji w wyniku wystąpienia pandemii COVID-19.
 • Przeznaczenie finansowania: W ramach instrumentu finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone na nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r. wydatki bieżące, obrotowe lub częściowo wydatki inwestycyjne (do 20% środków wypłaconych), w tym np.:
  • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
  • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy
  • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
  • zatowarowanie, półprodukty itp.,
  • inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy,
  • bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej
 • Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym oraz inne zaakceptowane przez PF.

 

Przyjmuje się dwie możliwości składania Wniosków Pożyczkowych:

 1. Osobiście w siedzibach poszczególnych Konsorcjantów
 • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka:

Rabka– Zdrój, ul. Orkana 20 F/1, tel: 18 26 777 39 wewn. 29  – siedziba główna

Kraków, ul. Rydlówka 5 pok. 105, tel: 575 152 750 – oddział terenowy

Tarnów, ul. Paderewskiego 6, tel: 14 621 03 43 – oddział terenowy

 • Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej – Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 175, tel: 33 874 11 03
 • Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Oświęcim, ul. Gospodarcza 24, tel: 33 844 73 44
 • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej Spółka Akcyjna – Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5, tel: 32 623 00 61
 1. Elektronicznie za pośrednictwem Generatora Wniosków, zamieszczonego na stronach internetowych poszczególnych Konsorcjantów.

 

Instrukcja składania Wniosku o Pożyczkę Płynnościową w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków:

KROK 1

Po wejściu w link do Generatora należy założyć konto podając NIP i adres e-mail. Na podany adres e-mail przesłany zostanie link w celu aktywowania konta (UWAGA: jeżeli wiadomość nie przyjdzie należy sprawdzić folder SPAM).

KROK 2

Aby dokończyć rejestracje należy podać NIP oraz utworzyć hasło do konta w generatorze Wniosków.

KROK 3

Należy zalogować się do swojego konta w Generatorze podając swój NIP i utworzone hasło.

KROK 4

W celu aktywacji konta przy pierwszym logowaniu do systemu należy uzupełnić dane przedsiębiorstwa oraz wyrazić adekwatne zgody.

KROK 5

W celu złożenia wniosku w generatorze należy w opublikowanym naborze pn „Pożyczka Płynnościowa POIR” przejść do wypełniania wniosku pożyczkowego.

Należy wypełniać poszczególne zakładki po kolei. Dane zapisują się automatycznie, następuje to dopiero po przejściu do kolejnej zakładki.

Do wniosku należy załączyć:

 • Formularze: należy pobrać ze strony, wypełnić komputerowo, wydrukować, podpisać, zeskanować, zapisać w formacie pdf i załączyć do generatora.
 • Załączniki: zeskanować, zapisać w formacie pdf i załączyć do generatora.

Dopuszczalne jest załączenie plików o objętością nie większej niż 5 MB. W przypadku większych plików należy dokument skompresować (spakować do formatu ZIP lub inny) .

Wypełniony wniosek przed wysłaniem można edytować oraz pobrać wydruk jako dokument poglądowy.

KROK 6

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy wysłać za pomocą przycisku WYŚLIJ.

Wniosek może być wysłany najwcześniej w momencie uruchomienia naboru.

UWAGA!

Przedsiębiorca składając wnioski osobiście może złożyć dowolną liczbę wniosków dotyczących wyłącznie jego przedsiębiorstw.

Osoba składająca wnioski w imieniu przedsiębiorcy może złożyć dowolną liczbę wniosków dotyczących wyłącznie przedsiębiorstw jednego przedsiębiorcy.

 

Zarówno wnioski,  jak i pozostałe załączniki powinny być przygotowane za pomocą edytorów tekstów i przedłożone jako wydruki komputerowe.

Dokumenty wypełnione pismem odręcznym nie zostaną poddane ocenie.

 

Szczegóły, formularze i dokumenty ⇒ tutaj