Pożyczka płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Szanowni Państwo,

został uruchomiony kolejny instrument, którego celem jest poprawa płynności finansowej PES (w tym dotkniętych negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19).

 

KWOTA POŻYCZKI


do wysokości 25% wartości rocznego obrotu (z działalności gospodarczej i/lub odpłatnej) i nie więcej niż 100 tys. zł;

 

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI


 • 0,1% – dla pożyczek udzielonych do 31.12.2020
 • Połowa stopy redyskonta weksli NBP – pożyczki udzielane od 1.01.2021

 

WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ POŻYCZKOBIORCA:


  1. Z pożyczki mogą skorzystać PES spełniające łącznie poniżej określone warunki:
  • istniejące co najmniej 12 m-cy i posiadające co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy,
  • spełniające kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
  • prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową,
  • posiadające zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami
   i wykazujące realne źródła spłaty tych zobowiązań.

 

NA CO ?


  1. W ramach pożyczki finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności Pożyczkobiorcy i zapewnieniem mu płynności finansowej.
  2. Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub operacyjne, w tym np.:
  • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
  • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
  • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
  • zatowarowanie, półprodukty itp.,
  • koszty administracyjne,
  • koszty zakupu drobnego wyposażenia.
  1. pożyczka może finansować do 100% wydatków Ostatecznego Odbiorcy.
  2. Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy Ostateczny Odbiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

 

MAKSYMALNY OKRES POŻYCZKI


48 miesięcy, w tym do 12 miesięcy karencji- dla pożyczek udzielonych do 31.12.2020

36 miesięcy, w tym do 6 miesięcy karencji – pożyczki udzielane od 1.01.2021

 

Szczegóły dostępne są na stronie TISE