Pożyczka Płynnościowa POIR

Szanowni Państwo,

w związku z wpływem wniosków pożyczkowych o wartości przekraczającej 100% dostępnych w ramach Funduszu Pożyczka Płynnościowa POIR  środków, z przykrością informujemy, że nabór zostaje wstrzymany.

Jednocześnie informujemy, że Pośrednikiem Finansowym BGK przy Pożyczce Płynnościowej w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej na terenie województwa małopolskiego jest:
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów
tel: (014) 621-34-50  ; (014) 623-55-00
tel/fax: (014) 621-39-55
@: tarr@tarr.tarnow.pl

O projekcie

Pożyczka skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego, które znajdują się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub są nią zagrożeni. Pożyczka służy utrzymaniu bieżącej działalności Pożyczkobiorcy i zapewnieniu jego płynności finansowej.

Warunki pożyczki:

  • Brak opłat i prowizji
  • Wkład własny nie jest wymagany
  • Spłata tylko rat kapitałowych – pożyczka jest połączona z dotacją pokrywającą odsetki
  • Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 72 miesiące
  • Maksymalny okres karencji w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy
  • Wartość pożyczki nie może przekroczyć 15 mln zł
  • Wakacje kredytowe – raz do roku na okres 2 miesięcy (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty)

Na co można przeznaczyć pożyczkę:

Pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie wydatków bieżących, obrotowych lub inwestycyjnych przedsiębiorstwa, w tym np.:

⇒ wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,

⇒ zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,

⇒ spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,

⇒ zakup towarów handlowych, półproduktów itp.,

⇒ wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy i niepłacone na dzień 01.02.2020 r.

 

Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy Pożyczkobiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

Parametry pożyczki:

Maksymalna wysokość pożyczki w przypadku pojedynczego przedsiębiorcy nie może przekraczać:

1) dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez Pożyczkobiorcę, włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale formalnie otrzymujących wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo

2) 25% łącznego obrotu Pożyczkobiorcy w 2019 r.; albo

3) jeżeli Pożyczkobiorca przedstawi odpowiednie uzasadnienie i w oparciu o oświadczenie Pożyczkobiorcy o zapotrzebowaniu na płynność, kwota pożyczki może zostać zwiększona do kwoty odpowiadającej zapotrzebowaniu na płynność od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy, przy czym ostateczna decyzja o wysokości udzielonej pożyczki należy do FRRR.

 

Przedsiębiorca może uzyskać więcej niż jedną pożyczkę z zastrzeżeniem, że łączna wartość wszystkich pożyczek ze środków projektu nie może przekroczyć 15 mln złotych.

Finansowanie:

Projekt jest realizowany na podstawie Umowy Wdrożenia i Zarządzania instrumentem finansowym Pożyczka Płynnościowa POIR zawartej między Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Środki, jakie BGK przeznaczył na instrument finansowy Pożyczka Płynnościowa POIR dla Makroregionu Południowego, to kwota 61 000 000,00 PLN.

W województwie małopolskim KSWP realizuje umowę współpracując z następującymi Instytucjami Otoczenia Biznesu, będącymi Funduszami Pożyczkowymi:

Fundacją Rozwoju Regionu Rabka; Rabka-Zdrój: ul. Orkana 20F/1, tel. 18 26 777 39

Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.; Kraków: ul. Kordylewskiego 11, tel. 12 617 66 69,  @: pozyczki@marr.pl

Tarnowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.; Tarnów: ul. Szujskiego 66, tel. 14 621 34 50

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. Z o.o.; Oświęcim: ul. Unii Europejskiej 10, tel. 33 844 73 44

Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.; Chrzanów: ul. Grunwaldzka nr 5, tel. 32 623 06 35

Stowarzyszeniem Samorządowym Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju; Sucha Beskidzka: ul. MICKIEWICZA 175, nr 175, tel. 33 874 11 03 / 33 874 13 15