Małopolska Pożyczka

O projekcie

  Pożyczki są udzielane przez konsorcjum:

Oferta dla mikro, małych  i średnich  przedsiębiorców  prowadzących działalność od co najmniej 24 miesięcy  i realizujących przedsięwzięcia rozwojowe na terenie woj. małopolskiego

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy (MFF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Regionu Rabka i Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej sp. z o.o. pełni rolę Pośrednika Finansowego (PF).
Wartość umowy pomiędzy MFF a PF (tzw. limit pożyczki globalnej) to 10 mln. zł
Wkład Pośrednika Finansowego: 1 111 111,11 PLN
Wkład Unii Europejskiej: 9,3 mln PLN
Nazwa funduszu pożyczkowego: Wsparcie dla Przedsiębiorczych z EFRR
Tytuł projektu: Zintegrowany projekt wsparcia instrumentów finansowych w Małopolsce

Wsparcie przeznaczone jest na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach: 3 Osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska” – wartość: 285,68 mln zł,
Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 i udostępniane jest małopolskim przedsiębiorcom w postaci instrumentów zwrotnych takich jak pożyczki.

W ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska” (poddziałanie 3.4.2 Instrumenty finansowe dla MSP – powyżej 24 miesięcy) finansowane będą inwestycje w zakresie rozwoju i rozbudowy przedsiębiorstw oraz zwiększania skali ich działalności, przedsięwzięcia prowadzące do wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług oraz prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu. Finansowanie dedykowane jest przedsiębiorstwom działającym na rynku dłużej niż 24 miesiące.

O pożyczce:

Oferta dla mikro, małych  i średnich  przedsiębiorców  prowadzących działalność
od co najmniej 24 miesięcy i realizujących przedsięwzięcia rozwojowe na terenie woj. małopolskiego


KWOTA POŻYCZKI – od 10 tys. zł do 1mln zł
WKŁAD WŁASNY – brak wymogu wniesienia wkładu własnego


PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

pożyczki mogą być przeznaczone ne przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu: rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług,  zwiększające skalę działalności  oraz prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu, w tym w szczególności:

 • inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
 • rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny),
 • inwestycje dotyczące stosowania w działalności gospodarczej technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),
 • wdrażanie nowoczesnych rozwiązań umożliwiających redukcję kosztów działalności rynkowej w przedsiębiorstwach, wynikającą z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystanie surowców,
 • finansowanie kapitału obrotowego wyłącznie pod warunkiem, że będzie powiązane z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa oraz zgodne z wytycznymi KE w tym zakresie

Warunki:

 • na okres 84 miesięcy z możliwością skorzystania z karencji na spłatę kapitału 6 miesięcy
 • oprocentowanie 2,87 – 4,07 w skali roku (oprocentowanie stałe w całym okresie pożyczkowym) – oprocentowanie ustalane na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy wykorzystaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej z zastosowaniem analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego zobowiązania
 • preferencyjne oprocentowanie 1,87 dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenach o niskiej aktywności gospodarczej oraz w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji
 • wkład własny nie jest wymagany
 • brak prowizji za udzielenie pożyczki
 • zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zabezpieczenie może mieć m.in. formę: poręczenia osoby trzeciej, wg prawa cywilnego, przewłaszczenia rzeczy na zabezpieczenie, zastawu zwykłego bądź rejestrowego, hipoteki na nieruchomości, oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, gwarancji bankowej. Wartość proponowanego zabezpieczenia powinna być dostosowana do wnioskowanej kwoty pożyczki.

Pliki do pobrania

Regulamin udzielania pożyczek (pdf)
załącznik nr 5 do regulaminu (pdf)
Wykaz obszarów o niskim poziomie aktywności gospodarczej w województwie małopolskim
INTELIGENTNE SPECJALIZACJE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO   (pdf)
uszczegółowienie obszarów wskazanych w regionalnej strategii innowacji województwa małopolskiego 2014-2020

W formacie pdf – do wypełnienia ręcznie po wydruku
Wniosek pożyczkowy

Zał. nr 1 do Wniosku pożyczkowego
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych pożyczkobiorcy

Zał. nr 2 do Wniosku pożyczkowego
Oświadczenie o nie ubieganiu się o pomoc

Zał. nr 3 do Wniosku pożyczkowego
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zał. nr 4 do Wniosku pożyczkowego
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minis

Załącznik 14 do Umowy Operacyjnej

Oświadczenie poręczyciela

W formacie do wypełnienia w edytorach
Wniosek pożyczkowy  (doc)

 – Zał. nr 1 do Wniosku pożyczkowego  (doc)
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych pożyczkobiorcy

Zał. nr 2 do Wniosku pożyczkowego  (doc)
Oświadczenie o nie ubieganiu się o pomoc

 – Zał. nr 3 do Wniosku pożyczkowego (xls)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zał. nr 4 do Wniosku pożyczkowego  (doc)
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minis

Oświadczenie poręczyciela

Umowa

Finansowanie

O projekcie

Konsorcjum w składzie:

 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
 • Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
 • Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej,
 • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka,
 • Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.,
 • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.,

oferuje korzystny program pożyczkowy z przeznaczeniem na przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu rozwój/rozbudowę przedsiębiorstw, przedsięwzięcia prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, zwiększające skalę działalności oraz prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu.

Wsparcie w ramach projektu: Zintegrowany projekt wsparcia instrumentów finansowych w Małopolsce przeznaczone jest na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach: 3 Osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska” – wartość: 285,68 mln zł,

Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 i udostępniane jest małopolskim przedsiębiorcom w postaci instrumentów zwrotnych takich jak pożyczki.

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy (MFF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Konsorcjum pełni rolę Pośrednika Finansowego (PF).

Wartość umowy pomiędzy MFF a PF (tzw. limit pożyczki globalnej) to 30 mln. zł

Wkład Pośrednika Finansowego: 3 333 333,33 PLN

Wkład Unii Europejskiej: 27,9 mln PLN

O pożyczce:

Dla kogo? firmy z regionu Małopolski, prowadzące działalność powyżej 24 miesięcy

Ile? Maksymalnie kwota 1 mln złotych

Warunki:

 • na okres 84 miesięcy z możliwością skorzystania z karencji na spłatę kapitału 6 miesięcy
 • oprocentowanie 2,87 – 4,07 w skali roku (oprocentowanie stałe w całym okresie pożyczkowym) – oprocentowanie ustalane na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy wykorzystaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej z zastosowaniem analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego zobowiązania
 • preferencyjne oprocentowanie 1,87 dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenach o niskiej aktywności gospodarczej oraz w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji
 • wkład własny nie jest wymagany
 • brak prowizji za udzielenie pożyczki
 • zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zabezpieczenie może mieć m.in. formę: poręczenia osoby trzeciej, wg prawa cywilnego, przewłaszczenia rzeczy na zabezpieczenie, zastawu zwykłego bądź rejestrowego, hipoteki na nieruchomości, oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, gwarancji bankowej. Wartość proponowanego zabezpieczenia powinna być dostosowana do wnioskowanej kwoty pożyczki.

Pliki do pobrania

Regulamin: pobierz

Wyciąg z istotnych postanowień Umowy Operacyjnej: pobierz

Deklaracja bezstronności: pobierz

Wykaz obszarów o niskim poziomie aktywności gospodarczej w województwie małopolskim: pobierz


Wzór wniosku o pożyczkę: pobierz

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych: pobierz

Oświadczenie o nieubieganiu się o pomoc na te same koszty na jakie złożono wniosek o pożyczkę: pobierz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: pobierz

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis: pobierz

Biznes plan wraz z właściwym arkuszem finansowym: pobierz

 • arkusz finansowy 12 miesięcy (stosowany zamiennie): pobierz

Kwestionariusz osobowy Wnioskodawcy: pobierz


Wzór umowy: pobierz

Karta produktu: pobierz

Finansowanie

Kontakt

Informacje dotyczące pożyczek można uzyskać w naszych biurach:

 • Biuro FRRR: 34-700 Rabka-Zdrój, ul.Orkana 20f/1, tel. 18/26 777 39, 
  e-mail
  : sbarnas@frrr.pl
 • Biuro Terenowe FRRR: 30-363 Kraków, ul. Rydlówka 5 pok. 105, tel. 889 875 721, 
  e-mail
  : mkochanowska@frrr.pl
 • Biuro Terenowe FRRR:  33-100 Tarnów, ul. Paderewskiego 6, tel. 14/621 03 43, 
  e-mail
  : jprzybylo@frrr.pl
 • Przedstawiciel terenowy: Sądecka Izba Gospodarcza 33-300 Nowy Sącz, ul. Zielona 27,
  tel. (18) 547 21 02, (18) 547 21 03,
  e-mail:  aruchala@sig.org.pl