KOSZTY POŻYCZKI:

OKRES SPŁATY - max 7 lat ( 84 m-ce), w tym możliwość udzielenia karencji w spłacie kapitału do 6 m-cy


KOSZTY POŻYCZKI

  1. oprocentowanie:
    preferencyjne: 1,85% w skali roku (pożyczki z pomocą de minimis) - dla przedsiębiorstw realizujących projekty w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji lub na terenach o niskiej aktywności gospodarczej
    rynkowe: od 2,85% w skali roku - dla pozostałych przedsiębiorstw. Oprocentowanie na warunkach rynkowych ustalane jest według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka.

        Oprocentowanie pożyczek jest stałe w całym okresie finansowania.

  1. prowizje i inne opłaty - brak jakichkolwiek dodatkowych opłat za udzielenie i obsługę pożyczki.