Mój szef to ja! II

Mój szef to ja! II

Okres realizacji:

07.05.2018 r. – 06.04.2021 r.

(ostatni nabór kandydatów do projektu przewidziano w połowie 2019 r.)

 

Cel projektu:

Celem projektu jest wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowa postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

 

Obszar realizacji projektu:

Projekt będzie realizowany na terenie subregionu sądeckiego, obejmującego następujące powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki oraz Nowy Sącz.

 

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowią osoby bezrobotne i bierne zawodowo zamieszkujące lub uczące się na obszarze powiatu nowotarskiego lub tatrzańskiego lub suskiego w wieku 30 lat i więcej, zainteresowane założeniem działalności gospodarczej należące do co najmniej jednej z grup:

powyżej 50 roku życia,

długotrwale bezrobotne,

z niepełnosprawnościami,

o niskich kwalifikacjach,

kobiety.

 

Rekrutacja:

Projekt przewiduje 11 naborów. Pierwszy nabór rusza w maju 2018 roku. Kolejne będą organizowane średnio co 5 tygodni.

W każdym z naborów przewidziane jest zrekrutowanie po 15 uczestników projektu.

:::Strona projektu

:::Zapytania ofertowe