Dla kogo gwarancje?
O gwarancję mogą ubiegać się:
■■przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne;
■■podmioty reintegracyjne, których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego (CIS i KIS, ZAZ i WTZ);
■■organizacje pozarządowe lub prowadzące działalność pożytku publicznego instytucje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
■■podmioty sfery gospodarczej, realizujące cel społeczny:
■■organizacje pozarządowa prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
■■spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych;
■■spółki non-profit, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

 

13-08-39_KW_279321_DES_plik2 (1)