DIAGNOZA NGO

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka zrealizowała projekt: 
Diagnoza stanu współpracy organizacji pozarządowych w województwie małopolskim - badania jakościowe” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 5.4 - Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 - Rozwój dialogu obywatelskiego.


Projekt był realizowany na podstawie umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, a jego celem było uzyskanie informacji na temat barier i ograniczeń utrudniających współpracę organizacji pozarządowych oraz możliwych płaszczyzn współdziałania, realizowanych działań, zawiązywanych koalicji i partnerstw. Projekt miał charakter badawczy – swoim zasięgiem objął 360 organizacji pozarządowych z Małopolski i był pierwszym kompleksowym badaniem jakościowych dotyczącym trzeciego sektora w naszym województwie.

Rezultatem projektu jest m.in. sprecyzowanie potencjalnych obszarów współpracy w odniesieniu do różnych form/sektorów działalności pozarządowej, zróżnicowania potrzeb i oczekiwań organizacji pozarządowych w stosunku do prowadzonej formy działalności.