Małopolskie pożyczki

   


Fundusz Pożyczkowy
"Wsparcie dla Przedsiębiorczych z EFRR"

  Pożyczki udzielane przez konsorcjum:

    Fundacja Rozwoju Regionu Rabka (FRRR)
    Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej sp. z o.o. (CBMZ)

Oferta dla mikro, małych  i średnich  przedsiębiorców
prowadzących działalność  od co najmniej 24 miesięcy

i realizujących przedsięwzięcia rozwojowe na terenie woj. małopolskiego     strona projektu   

  

 

 

Fundusz pożyczkowy FRRR

Fundusz pożyczkowy FRRR

Proponowana przez nas oferta pożyczkowa skierowana jest do osób rozpoczynających lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. małopolskiego oraz pow. zawierciańskiego i zatrudniających nie więcej niż 50 pracowników.

 
Warunki pożyczki:

 •  maksymalna kwota pożyczki - 120 000 zł

 •  spłata do 5 lat

 •  oprocentowanie:
                            pożyczki inwestycyjne 5%   (starterzy 7%), 
                            pożyczki obrotowe 6%     (starterzy 8%)

 •  możliwość uzyskania 6-cio miesięcznej karencji

 •  bez prowizji i opłat dodatkowych.

 

Informacje o pożyczkach można uzyskać w naszych biurach:

 • Biuro FRRR w Rabce-Zdroju, ul.Orkana 16 B, tel. 18 26 777 39, 889 875 721

 • Biuro Terenowe: 30-363 Kraków, ul. Rydlówka 5 pok. 105, tel. 889 875 721  oraz  737434274.

 • Biuro Terenowe:  33-100 Tarnów, ul. Paderewskiego 6, tel. 14 62 103 43 

 Dokumenty do pobrania:
::: Regulamin
::: Wniosek pożyczkowy
::: Oświadczenie poręczyciela

::: Weksel

 

Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z naszej oferty pożyczkowej skorzystaj
z poniższego kalkulatora, aby zorientować się w wysokości spłat kolejnych rat
i kosztem odsetek.


FRRR jest członkiem Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych, które reprezentuje na szczeblu ogólnokrajowym interesy funduszy pożyczkowych z całej Polski, wspierając ich działania w celu rozwoju regionów i sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Celem Stowarzyszenia jest tworzenie i rozwój silnego i niezależnego systemu funduszy pożyczkowych w Polsce, umożliwiającego efektywne finansowanie startu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

FRRR współpracuje  z Małopolskim Funduszem Poręczeń Kredytowych >>  www.poreczenia.pl


 


Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 


Masz 30 lat lub więcej?
Jesteś bezrobotny/a lub bierny/a zawodowo?
Mieszkasz lub uczysz się na terenie powiatu gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego lub Nowego Sącza?


Należysz do jednej z następujących grup:


- osoby powyżej 50 roku życia lub

- osoby długotrwale bezrobotne lub

- osoby z niepełnosprawnościami lub

- osoby o niskich kwalifikacjach (tj. z wykształceniem średnim lub niższym- do ISCED3 włącznie) lub

- kobiety.


Chcesz założyć własną działalność gospodarczą?

Od 1 sierpnia 2016 roku, wraz z Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o. jako Liderem oraz Sądecką Izbą Gospodarczą i Miastem Nowy Sącz, realizujemy projekt "Mój szef to ja!".

Projekt "Mój szef to ja!" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.3

Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferujemy:


- szkolenia i doradztwo dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

- doradztwo dotyczące przygotowania biznes planu

- dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w wysokości do 6- krotności przeciętnego wynagrodzenia)

- szkolenia/ doradztwo po założeniu firmy.

 


Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2016 roku do 31 lipca 2019 roku.

Celem projektu jest zwiększenie liczby nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstw w Subregionie Sądeckim do 31.07.2019 r. poprzez wsparcie 600 osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących lub uczących się na terenie powiatu: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, Nowego Sącza zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej należących do co najmniej jednej z grup:


- osoby powyżej 50 roku życia

- osoby długotrwale bezrobotne

- osoby z niepełnosprawnościami

- osoby o niskich kwalifikacjach (tj. z wykształceniem średnim lub niższym- do ISCED3 włącznie)

- kobiety.


W ramach projektu przewidziane jest następujące wsparcie:


-dla 600 osób- coaching, szkolenia, doradztwo grupowe i indywidualne

-dla 525 osób-dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (do 6- krotności przeciętnego wynagrodzenia) i wsparcie pomostowe do 12m-cy od rozpoczęcia działalności gospodarczej w formie szkolenia i doradztwa

-monitoring/kontrola wydatkowania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej przez minimum 18 miesięcy.


Planowane efekty:


-założenie 525 firm

-powstanie minimum 544 miejsc pracy dzięki przyznanym dotacjom.Więcej informacji o projekcie na stronie http://mojszeftoja.pl oraz w Punktach Obsługi:


Sądecka Izba Gospodarcza

ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz

tel. 18 44 99 164

tel. 667 005 974


Gorlicki Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Michalusa 4, 38-300 Gorlice

tel. 605 233 175


Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

ul. Spacerowa 7c/2, 34-600 Limanowa

tel. 605 233 578


Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na http://mojszeftoja.pl

Zapytania ofertowe - pliki do pobrania:

 - Rozeznanie rynku: świadczenie usług gastronomicznych

 - Rozeznanie rynku: Wynajem sal na szkolenia i warsztaty

 - Rozeznania rynku: Wynajem sal na doradztwo indywidualne

Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą

 

Okres realizacji:

1.09.2016 r. – 31.07.2019 r.

(ostatni nabór kandydatów do projektu przewidziano na przełom 2017/2018 r.)

 

Cel projektu:

Celem projektu jest wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowa postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

 

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowią osoby bezrobotne i bierne zawodowo zamieszkujące lub uczące się na obszarze powiatu nowotarskiego lub tatrzańskiego lub suskiego w wieku 30 lat i więcej, zainteresowane założeniem działalności gospodarczej należące do co najmniej jednej z grup:

 • powyżej 50 roku życia,
 • długotrwale bezrobotne,
 • z niepełnosprawnościami,
 • o niskich kwalifikacjach,
 • kobiety.

 

Rekrutacja:

Projekt przewiduje 6 naborów. Pierwszy nabór rusza we wrześniu 2016 roku. Kolejne co ok. 3 miesiące.

W każdym z naborów przewidziane jest zrekrutowanie po 15 uczestników projektu.

:::Strona projektu

:::Zapytania ofertowe

 

 

PUNKT KONSULTACYJNY

Od 1 października 2014 roku Fundacja Rozwoju Regionu Rabka realizuje projekt pn.

Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops

 • projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej pod warunkiem, że w trakcie usługi Klient założy działalność gospodarczą i będzie kontynuował korzystanie z usługi jako przedsiębiorca

 • w ramach projektu wykwalifikowani i posiadający bogate doświadczenie Konsultanci PK KSU świadczą usługi doradcze – zwane asystą w prowadzeniu działalności gospodarczej. Usługa doradcza, poprzedzona rzetelnie przeprowadzoną diagnozą potrzeb Klienta (identyfikacja i analiza potrzeb lub problemów zgłoszonych przez Klienta bądź zdiagnozowanych przez Konsultanta), obejmuje wsparcie w następujących obszarach działalności firmy:

    • wymogi formalno-prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej (bieżące wsparcie w wywiązywaniu się z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, w tym składanie dokumentów do ZUS i US, obowiązki dla przedsiębiorcy wynikające z licencji, pozwoleń, patentów, umów, decyzji administracyjnych, itp.)

    • marketing przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie przygotowania strategii marketingowej, w tym zakresie – wykorzystania marketing mix-u, analizy SWOT, tworzenia opisów produktów i usług, analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję strategiczną firmy, budowania relacji z klientami, podwykonawcami, wykorzystania nowoczesnych technologii w marketingu,
     w tym strony www, baz danych i innych technologii informacyjnych, itp.)

    • organizacja przedsiębiorstwa (organizacja pracy przedsiębiorcy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności, planowanie i organizacja pracy, skutki prawne prowadzenia działalności gospodarczej, zmiany formy lub zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, metody zarządzania, itp.)

    • finanse przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie optymalnych form finansowania przedsiębiorstwa lub opracowania kosztorysu przedsięwzięcia, pomoc w zarządzaniu kapitałem obrotowym, konsultacje w zakresie zasad i potencjalnych korzyści z pozyskiwania źródeł finansowania, porównanie tych źródeł pod względem korzyści ekonomicznych, wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania prowadzonej działalności, odpisy oraz konsekwencje budżetowe przyjętych odpisów, postępowanie w przypadku zagrożenia utratą płynności finansowej
     w związku z problemami z uzyskaniem płatności od klientów, ponoszeniem obowiązków podatkowych, wypowiedzeniem umowy kredytowej przez bank)

    • rejestracja działalności gospodarczej (konsultacje dotyczące profilu zakładanej działalności, formy opodatkowania, wypełnienie wniosku o rejestrację w CEIDG/ o wpis do KRS wraz z klientem, dokumenty składane przy rozpoczynaniu działalności, obowiązki dla przedsiębiorcy wynikające z licencji, pozwoleń, patentów, umów, decyzji administracyjnych, itp.)

 • Maksymalny czas trwania usługi dla każdego Klienta wynosi 40 godzin.

 • Usługi doradcze są dofinansowane w 90% (dofinansowanie to stanowi dla klienta pomoc de minimis), a ich koszt dla klienta to 12 złotych +VAT za godzinę pracy doradcy.

 • KONSULTANCI PK KSU Fundacji Rozwoju Regionu Rabka:

Iwona Traczyk, Maciej Kopytek
– biuro FRRR w Rabce- Zdroju, przy ulicy Orkana 16 B, tel. 18 26 777 39,

Joanna Przybyło
- biuro FRRR w Tarnowie, ul. Paderewskiego 6, tel. 14 621 03 43 oraz Urząd Miejski w Brzesku, ul.Głowackiego 1, każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godz. 9:00 – 13:00,

 

Małgorzata Mrowca
- biuro w Nowym Sączu, ul. Tarnowska 28, tel. 18 441 11 19 oraz Starostwo Powiatowe w Limanowej, ul.Józefa Marka 9, każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca, w godzinach 11:00-14:00

 

Magdalena Kochanowska-Drożdż
- biuro FRRR w Rabce-Zdroju oraz teren miasta Krakowa, tel. 889 875 721

 

Pobierz dokument :::"Standard - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej"